PARMARIJA – I tre panetti

‘Na vota c’era nu re c’avija nu cori granno. Nun era comi tutti li re chi zucunu u sangu alli cristiani. No, j’era bellu ri cera e di cori. Spisso si ni jissija ru palazzo riali, pi sta luntanu ra rigina c’avijari a lingua longa e ni rivacaviri a capo. Si vistija  malamenti pi nun si fa canosci e girava pa città. Ogni tanto java ‘nta ‘na cantina e si facijiri u bicchiro o ‘na partita alli carti.

Nu jurnu ni vinnir’a gulija ri ji a caccia. Si ficia priparà tuttu, pigghjairi e partija. Gira ra qua, gira ra dda pirdija la via. Truvaja nu contadino chi zappava.

“U Signuri t’aiutassa! Comi va a jurnata?”

U zappaturu, murmurienno, rispusa:

“Hai ragiune, u Signuri si m’ajutera nu picchi furera buno. A jurnata? Fatica, ra matina a sira.”

“A famigghia j’è grossa?” N’addimannaja lu re.

“Tengo quattro figghji, tre fimmini e nu masculu. Su minuti ancora, ma mi roninu ‘na mano. Su bravi figghji.”

“Nun su abbogghja. Chi ci mittisi ‘nta ssa terra chi zappisi?”

“Ci siminu u grano.”

“A terra j’è ‘na bella zaccanata. Chi ci fai cu tuttu ssu grano?

U zappaturu si misiri a riri, s’appuggiaja alla zappa e rispusa duciu ruciu:

“Ni fazzo tre panetti: guna a ‘mpresto, n’atra ma mangio e l’autra a ritorno a cu m’ha ‘mpristata.”

U re rimasa comi ‘nu ciutu. Si grattair’a capo, ma comunca a girava nun ni vinijar’a capo ri quiddi paroli.

U contadino si n’accurgija e dissa:

“Cu quidda chi ‘mpresto fazzo mangià i figghji, i vesto e i fazzo cresci; guna ma mangiu ji e mugghierima e ci mantengo a casa, e guna a ritorno a patrima e mamma mija: i genituri, quannu su bicchji,  vonu aiutati ri figghji.

U re rimasa maravigliato ru cirividdu finu ru zappaturu.

“Bravo! Ascuta, ji m’agghjo perso jenno caccenno. Come agghja fa pi turnà a casa?”

“Tu sai leggi e scrivi, a trovasi ra sulo a via. Comunca, va diritto, pu girisi a destra, pu a sinistra e pu ‘nata vota a destra. Nun ti poi sbaglià.”

“Nun agghju capito nenti. Pi piaciro, veni cu mija.”

“A sai longa a canzona! Ji agghja fatigà, m’agghja abbusckà a jurnata.”

“Accumpagnimi ca ti pago.”

“Visto ca mi paghisi, jamuninni!”

Acchianajini supra a nu struscio ri carro, tirato ru ciuccio e partijini. Ogni tanto u re si divirtija a fa parlà u contadino.

“Fatigasi sempri? Nu bai ancuna festa ‘nta ssi paisi vicini?”

“Ogni tanto, quanno ci su fere. Vago a benni ancunu animale o vago a accattà ancunu ruzzulo pa casa.”

“E u re ancuna vota hai visto? Chi ni riciri a genti?”

“U vulera viri, ma ji sungo nu povuru analfabeta, comi ci m’abbicino? Ricini ca u re j’è bello ri cera e di cori. Tena lu cori granno e la gente j’è cuntenta, picchi j’è giusto, nun approfitta ri cristiani; alli ricchi, chi su beri sanguisuga, li tena sutta a ciampra. Ma c’è sempre ancunu chi vuleriri addirizzà i gammi alli vacche e nun j’è cuntento.”

“Mi sa ca goi u virisi. Quanno simu alla casa virisi u re.”

“E comi fazzo a lu canosci? Nun saccio chi cera tena.”

“Virisi tutti cu cappiddu ‘mmano; jiddu sulu teniri u cappiddu ‘ncapo.”

Parlenno parlenno arrivano ‘nta città. Comi passa pi vije u carriciddo a gente si scummegghjari a capo: tutti cu cappiddo ‘mmano. U zappaturo si gira da qua e ra dda. Nenti. Re cu curuna, spata e cavaddo, come su pinzava, nun ni vira.

“Oh, m’hai ritto ca virijimo u re, ma ji re nun ni vigu.”

“Bon’omo, tu e ji simu i suli chi tinimo u cappiddu ‘ncapo: gunu ri nui rui j’è lu re”.

.

Dalla voce di mia madre

FOTO: Rete

Ti potrebbero interessare:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Close